سه نقطه ...

من عاشق سه نقطه ام. گاهی تمام حرفها را دربرمی گیرد. تمام خنده، تمام گریه ها...

شهریور 94
2 پست
مرداد 94
5 پست
تیر 94
11 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
9 پست
بهمن 93
6 پست
دی 93
8 پست
آذر 93
9 پست
آبان 93
5 پست