سه نقطه ...

من عاشق سه نقطه ام. گاهی تمام حرفها را دربرمی گیرد. تمام خنده، تمام گریه ها...

شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
1 پست